Akademija gradbenih investicij

Modul 1: Prostorska in investicijska dejavnostŠtevilo ur 6
Učni izidi Kandidat je zmožen:
 • razumeti celoten proces priprave in realizacije projekta (prostorsko načrtovanje, graditev, investicijsko načrtovanje):
 • seznanjen je z zakonodajo s področja urejanja prostora, graditve, varstva okolja ter vodenja investicij.
 • razume sistem, procese in postopke prostorskega načrtovanja / umeščanja v prostor in okoljskih presoj.
 • seznanjen je in razume namen in vsebino (različnih) prostorskih izvedbenih aktov ter način priprave strokovnih podlag in prostorskih izvedbenih aktov.
 • seznanjen je in razume namen, procese in postopke investicijskega načrtovanja (in spremljanja v življenjski dobi).
 • seznanjen je in razume sistem in postopke graditve objektov in presoj vplivov na okolje.
 • seznanjen je in razume vlogo, namen in vsebino projektne dokumentacije.
 • seznanjen je in razume vlogo, namen in vsebino investicijske dokumentacije
 • sodelovati pri naročanju, spremljanju izdelave in potrjevanju prostorske,
 • okoljske, projektne in investicijske dokumentacije.
Oblike in metode dela predavanja, študij primerov


Programska vsebina modula po sklopih oz. predavateljih:

MODUL 1 Sklop 1
Predavatelj Barbara Radovan, univ.dipl.inž.arh.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Zakonodaja s področja urejanja prostora in zakonodaja s področja varstva okolja v segmentu okoljskih presoj v postopkih prostorskega načrtovanja
 • Državna in lokalna pristojnosti urejanja prostora
 • Sistem prostorskih aktov na državni in lokalni ravni (strateški in izvedbeni prostorski akti) in njihov namen
 • Namen, vsebina, postopki priprave izvedbenih prostorskih aktov (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, državni prostorski načrt,) vključno z vlogo in nalogami sodelujočih v postopku
 • Dostop do informacij o prostorskih aktih in omejitvah v prostoru
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 1 Sklop 2
Predavatelj dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž.grad., mag.ekon.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Zakonodaja s področja graditve objektov
 • Priprava na gradnjo in graditev objektov
 • Sistem in postopki graditve objektov
 • Klasifikacija objektov in upravni postopki
 • Vloga, namen in vsebina projektne dokumentacije
 • Proces izdelave projektne dokumentacije
 • Vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist ter z njimi povezana dokumentacija
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse

MODUL 1 Sklop 3
Predavatelj mag. Tomaž Košič, univ. dipl. inž. grad.
Število ur 2
Programska vsebina
 • Namen in cilj investicijske dokumentacije; kdo jo potrebuje, čemu služi
 • Zakonodajni okvir in primeri iz prakse za projekte financirane iz državnega proračuna v Sloveniji in primeri projektov, ki se sofinancirajo iz EU skladov
 • Vrednotenje projektov, (analiza stroškov in koristi), ekonomska analiza, finančna analiza,
 • Tveganja v investicijskem procesu, vpliv tveganj pri investicijskih odločitvah
 • Potrebni vhodni podatki za pripravo posameznega dokumenta (analiza stanja, povpraševanje, navezava na ostalo dokumentacijo)
 • Različni primeri od enostavnih do najbolj zahtevnih
 • Sklepne ugotovitve.
Oblike in metode dela predavanje, diskusija, primeri iz prakse