Zapri

Nagovor generalne direktorice

V Sloveniji imamo od 2014 že peto leto zapored gospodarsko rast, ki je robustna in nam vliva optimizem. Z zamikom se je gospodarska rast odrazila tudi na področju investicij, kjer beležimo obrat v letu 2017.

S 17,7% rastjo gradbenih del v letu 2017 in nadaljevanjem 19,9% rasti v letu 2018 smo prišli na novo raven investicijske dejavnosti. Po napovedih bo podobno tudi v naslednjih letih.

S povečanjem investicijske dejavnosti so se v polni meri pokazale vrzeli, ki so nastale v času gospodarske krize in zatona investicij.

Tako pri opremi in kadrih, kot pri pomanjkljivi kakovosti projektiranja in izvajanja del beležimo določene težave in pomanjkljivosti. Če k temu dodamo še potrebo po digitalizaciji dejavnosti in povečani produktivnosti ter izboljšani kakovosti del in storitev, je jasno, da potrebujemo nova znanja in veščine ter velikokrat tudi boljšo organizacijo na vseh področjih.

Da bi bili kos prihajajočim izzivom smo na GZS v letu 2018 ustanovili Akademijo gradbenih investicij, s katero slušateljem omogočamo pridobitev naprednih znanj in jih vzpodbujamo h kreativnemu razmišljanju in oblikovanju najboljših rešitev.

V zadnjih pol leta sta bili izvedeni dve Akademiji, ki sta v celoti upravičili pričakovanja tako slušateljev kot strokovne javnosti. Glede na pozitivne odzive lahko rečemo, da je Akademija sprožila pravo navdušenje.

Sočasno z Akademijo je z delom v letu 2018 pričel tudi Strateški svet za investicije in gradbeništvo, ki predstavlja predsedstvo Akademije in v katerem je zbranih 25 vodilnih predstavnikov najpomembnejših odločevalcev na področju investicij v državi.

Akademiji želim uspešno nadaljevanje dela in vas vabim k sodelovanju.

Mag. Sonja Šmuc
Generalna direktorica GZS

mag. Sonja Šmuc
Generalna direktorica GZS

Uvod

Propad slovenskega gradbeništva po finančni in gospodarski krizi v letu 2008 je bil tudi v evropskem pogledu edinstven. Nikjer ni propadlo 23 od prvih 30. gradbenih podjetij in med njimi vsa največja. Pa vendar ta katastrofa ni povzročila velikih razprav v družbi, tako da bi iz tega lahko potegnili ustrezne nauke.

Kot odgovor na to, da se situacija ne bi nikoli več ponovila, smo na GZS vzpostavili vsebinski in organizacijski ustroj, ki opozarja na pomen investicij in gradbeništva. V obdobju po letu 2015 smo tako razvili:
 • Zlato investicijsko (infrastrukturno) pravilo,
 • Vzpostavili smo Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG) ter
 • Ustanovili Akademijo gradbenih investicij (AGI).
S tem ustrojem, v katerega so vključeni vodilni predstavniki naročnikov, izvajalcev, inženiringov, inštitutov in univerze, smo lahko v času pandemije pripravili predloge za pospešitev investicij kot izhod iz krize, ki smo jih posredovali na MOP in MZI.

Pozdravljamo sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v duhu zavzemanja GZS za krepitev gospodarstva.

Investicije in gradbeništvo sta za razliko od zadnje globalne finančne krize tokrat del rešitve, tako za samo dejavnost kot družbo kot celoto.

Predsednik Programskega sveta AGI
mag. Slovenko Henigman

 

Predstavitev Akademije gradbenih investicij

Vodenje in izvajanje investicij je strokovno zahtevno delo, ki zahteva interdisciplinarna znanja ter stalno in sistematično izpopolnjevanje. Na nekaterih področjih investicijskega gradbeništva je bilo to v preteklosti zaradi krize močno zanemarjeno, zato kapacitete in usposobljenost kadrov velikokrat niso na primernem nivoju. Vzrok za to je predvsem v velikem padcu obsega investicij ter neusklajenem in neenakomernem načrtovanju vlaganj v obdobju gospodarske krize.

V zadnjem obdobju se obseg investicij ponovno veča, pri čemer pa se na vsakem koraku kaže pomanjkanje ustreznega kadra. Prav v ta namen smo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v sklopu Združenja za svetovalni inženiring in v sodelovanju z Združenjem za inženiring in Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter Centru za poslovno usposabljanje pri GZS, kjer bo akademija potekala, pripravili Akademijo gradbenih investicij in nekatere sistemske predloge za izboljšanje investicijskega okolja.

Poleg uvedbe zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zagotavlja dolgoročno stabilna vlaganja v vsa področja infrastrukture in drsni 6-letni investicijski plan, ustanavlja GZS Strateškegi svet za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je zasnovan kot najvišje posvetovalno telo, v katerem bodo zbrani vodilni predstavniki ministrstev, naročnikov, univerz ter partnerji akademije iz kroga inženiringov, gradbenih izvajalcev, projektantov, nadzornikov in drugih udeležencev v investicijskem procesu. SSIG bo med ostalim opravljal tudi vlogo najvišjega usmerjevalca Akademije gradbenih investicij:

Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI
»Industrija izobražuje industrijo«.


Vodstveni kadri sodelujočih pri investicijah najbolje vedo katera znanja strokovni kadri potrebujejo za samostojno, učinkovito in odgovorno delo pri vodenju in izvajanju investicij.

V okviru AGI smo zbrali več kot 25 odličnih strokovnjakov, ki so pripravili program, ki je predstavljen v brošuri in bo izveden med 13. septembrom in 4. oktobrom 2018. Prvi izvedbi bosta sledili izvedbi akademije v 2019. Izkušnje, ki bodo pridobljene, bodo sproti vključene v naslednje izvedbe.

Želimo, da vsi, ki bodo zaključili Akademijo gradbenih investicij, pridobijo najnovejša znanja, si okrepijo razmišljanja o delu, ki ga opravljajo in o današnjih vedno hitrejših spremembah in si dvignejo samozavest, ki je potrebna pri tako odgovornem delu kot je vodenje in izvajanje del v investicijskem procesu.

Zainteresirane kadre vabiva k udeležbi in udeležencem akademije želiva uspešno delo.

Direktor ZSI
in vodja programskega sveta AGI
mag. Slovenko Henigman
Predsednik ZSI
mag. Uroš Mikoš


Predstavitev Akademije gradbenih investicij

 1. Učinkovito in kakovostno vodenje ter izvajanje investicij
 2. Učinkovito vodenje javnih naročil in kvalitetna priprava pogodb
 3. Hitro in kakovostno umeščanje objektov v prostor
 4. Kakovostna priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in INVP)
 5. Novosti pri gradbeni zakonodaji za naročnike, projektante, izvajalce in nadzornike
 6. Digitalizacija pri projektiranju in izvedbi del
 7. Kaj nas v prihodnje čaka na področju pametne infrastrukture in pametnih mest
 8. Socialni mediji in komunikacija z javnostjo ter PIAR pri vodenju projektov
 9. Kako financirati projekte – proračuni, zasebna vlaganja, bančno posojilo in/ali strukturni skladi?