Akademija gradbenih investicij

Nagovor generalne direktorice

V Sloveniji imamo od 2014 že četrto leto zapored gospodarsko rast, ki je robustna in nam vliva optimizem. Z zamikom se je gospodarska rast odrazila tudi na področju investicij, kjer beležimo obrat šele v letu 2017.

Gospodarska kriza je močno udarila tam, kjer smo bili nad povprečjem, saj se je delež investicij merjeno v BDP iz 8% v letu 2008 znižal na samo 4,1% v letu 2016. Navedeno je investicijsko dejavnost močno oslabilo, številna podjetja so propadla, vlaganja so se zmanjšala na najmanjšo možno mero, število kadrov se je s 88.000 znižalo na 54.000. O vlaganjih in razvoju kadrov se v dani situaciji ni moglo razmišljati.

S 17,7 % rastjo gradbenih del v letu 2017, ki se še z nekoliko večjim deležem nadaljuje tudi v letu 2018 in po napovedih bo podobno tudi v prihodnje, so se že pokazale vrzeli, tako pri opremi in kadrih, kot pri pomanjkljivi kakovosti projektiranja in izvajanja del. Če k temu dodamo še potrebo po digitalizaciji dejavnosti in povečani produktivnosti ter izboljšani kakovosti del in storitev, je jasno, da potrebujemo nova znanja in veščine ter velikokrat tudi boljšo organizacijo na vseh področjih.

Da bi bili kos prihajajočim izzivom smo na GZS zasnovali Akademijo gradbenih investicij, s katero želimo slušateljem omogočiti pridobitev naprednih znanj in jih vzpodbuditi k razmišljanju. Vodilnim predstavnikom podjetij pa omogočamo sodelovanje v Strateškem svetu za investicije in gradbeništvo, ki bo svetovalno telo najpomembnejšim odločevalcem na področju investicij v državi.

Akademiji želim uspešno delo, vabljeni k sodelovanju!

mag. Sonja Šmuc
Generalna direktorica GZS

Predstavitev Akademije gradbenih investicij

Vodenje in izvajanje investicij je strokovno zahtevno delo, ki zahteva interdisciplinarna znanja ter stalno in sistematično izpopolnjevanje. Na nekaterih področjih investicijskega gradbeništva je bilo to v preteklosti zaradi krize močno zanemarjeno, zato kapacitete in usposobljenost kadrov velikokrat niso na primernem nivoju. Vzrok za to je predvsem v velikem padcu obsega investicij ter neusklajenem in neenakomernem načrtovanju vlaganj v obdobju gospodarske krize.

V zadnjem obdobju se obseg investicij ponovno veča, pri čemer pa se na vsakem koraku kaže pomanjkanje ustreznega kadra. Prav v ta namen smo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v sklopu Združenja za svetovalni inženiring in v sodelovanju z Združenjem za inženiring in Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter Centru za poslovno usposabljanje pri GZS, kjer bo akademija potekala, pripravili Akademijo gradbenih investicij in nekatere sistemske predloge za izboljšanje investicijskega okolja.

Poleg uvedbe zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zagotavlja dolgoročno stabilna vlaganja v vsa področja infrastrukture in drsni 6-letni investicijski plan, ustanavlja GZS Strateškegi svet za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je zasnovan kot najvišje posvetovalno telo, v katerem bodo zbrani vodilni predstavniki ministrstev, naročnikov, univerz ter partnerji akademije iz kroga inženiringov, gradbenih izvajalcev, projektantov, nadzornikov in drugih udeležencev v investicijskem procesu. SSIG bo med ostalim opravljal tudi vlogo najvišjega usmerjevalca Akademije gradbenih investicij:

Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI
»Industrija izobražuje industrijo«.


Vodstveni kadri sodelujočih pri investicijah najbolje vedo katera znanja strokovni kadri potrebujejo za samostojno, učinkovito in odgovorno delo pri vodenju in izvajanju investicij.

V okviru AGI smo zbrali več kot 25 odličnih strokovnjakov, ki so pripravili program, ki je predstavljen v brošuri in bo izveden med 13. septembrom in 4. oktobrom 2018. Prvi izvedbi bosta sledili izvedbi akademije v 2019. Izkušnje, ki bodo pridobljene, bodo sproti vključene v naslednje izvedbe.

Želimo, da vsi, ki bodo zaključili Akademijo gradbenih investicij, pridobijo najnovejša znanja, si okrepijo razmišljanja o delu, ki ga opravljajo in o današnjih vedno hitrejših spremembah in si dvignejo samozavest, ki je potrebna pri tako odgovornem delu kot je vodenje in izvajanje del v investicijskem procesu.

Zainteresirane kadre vabiva k udeležbi in udeležencem akademije želiva uspešno delo.

Direktor ZSI
in vodja programskega sveta AGI
mag. Slovenko Henigman
Predsednik ZSI
mag. Uroš Mikoš


Predstavitev Akademije gradbenih investicij

  1. Učinkovito in kakovostno vodenje ter izvajanje investicij
  2. Učinkovito vodenje javnih naročil in kvalitetna priprava pogodb
  3. Hitro in kakovostno umeščanje objektov v prostor
  4. Kakovostna priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in INVP)
  5. Novosti pri gradbeni zakonodaji za naročnike, projektante, izvajalce in nadzornike
  6. Digitalizacija pri projektiranju in izvedbi del
  7. Kaj nas v prihodnje čaka na področju pametne infrastrukture in pametnih mest
  8. Socialni mediji in komunikacija z javnostjo ter PIAR pri vodenju projektov
  9. Kako financirati projekte – proračuni, zasebna vlaganja, bančno posojilo in/ali strukturni skladi?