Akademija gradbenih investicij

Nagovor organizatorja - gradbene investicije


Investicije v proizvodnjo in infrastrukturne objekte so gospodarska aktivnost pomembna za napredek in zboljšanje življenjskih pogojev ter za hitrejše okrevanje gospodarstva po pandemiji. V zadnjem desetletju se je obseg investicij v Sloveniji zmanjšal občutno bolj kot v primerljivih državah. Zaostanek v investiranju se kaže v primanjkljaju stanovanj, imamo slabo razvito železniško omrežje, ceste vzdržujemo pomanjkljivo, zaostajamo pri uvajanju obnovljivih virov energije in drugo.

Če ob navedenem dodamo še nov dogovor v okviru EU, da bomo emisije CO2 do leta 2030 glede na leto 1990, namesto dogovorjenih 40%, znižali za 55% in zatem do leta 2050 dosegli stanje ogljično nevtralne družbe, potem je jasno, da nas čakajo izjemni izzivi, ki pa so seveda tudi priložnosti.

Glede na to, da so zagotovljeni obsežni finančni viri, je ključno vprašanje, kako pri vseh deležnikih zagotoviti ustrezen strokovni in kadrovski potencial za učinkovito izvajanje investicijskih procesov. Pomanjkanje strokovnih kadrov zaradi nizkega nivoja vpisov na tehnične fakultete in slab sloves gradbene in investicijske dejavnosti, sta v panogi zmanjšala konkurenčnost in strokovni nivo.

AGI - Šolo za vodenje in izvajanje investicij smo na GZS ustanovili v letu 2018 z osnovnim namenom, da dvignemo strokovne kompetence slušateljev, ki delujejo na področju gradbenih investicij. V tem obdobju smo šolo izvedli pet krat in rezultati, ki jih pozorno spremljamo in so prikazani v tej publikaciji, potrjujejo, da je šola postala pomembna izobraževalna platforma, ki nadgrajuje znanje udeležencev in krepi njihovo samozavest, oboje nujno potrebno za prihodnje izzive.

Vabljeni na deveto izvedbo AGI, ki bo potekala jeseni 2022.

Uvod

Propad slovenskega gradbeništva po finančni in gospodarski krizi v letu 2008 je bil tudi v evropskem pogledu edinstven. Nikjer ni propadlo 23 od prvih 30. gradbenih podjetij in med njimi vsa največja. Pa vendar ta katastrofa ni povzročila velikih razprav v družbi, tako da bi iz tega lahko potegnili ustrezne nauke.

Kot odgovor na to, da se situacija ne bi nikoli več ponovila, smo na GZS vzpostavili vsebinski in organizacijski ustroj, ki opozarja na pomen investicij in gradbeništva. V obdobju po letu 2015 smo tako razvili:
 • Zlato investicijsko (infrastrukturno) pravilo,
 • Vzpostavili smo Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG) ter
 • Ustanovili Akademijo gradbenih investicij (AGI).
S tem ustrojem, v katerega so vključeni vodilni predstavniki naročnikov, izvajalcev, inženiringov, inštitutov in univerze, smo lahko v času pandemije pripravili predloge za pospešitev investicij kot izhod iz krize, ki smo jih posredovali na MOP in MZI.

Pozdravljamo sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v duhu zavzemanja GZS za krepitev gospodarstva.

Investicije in gradbeništvo sta za razliko od zadnje globalne finančne krize tokrat del rešitve, tako za samo dejavnost kot družbo kot celoto.

Predsednik Programskega sveta AGI
mag. Slovenko Henigman

 

Predstavitev Akademije gradbenih investicij

Vodenje in izvajanje investicij je strokovno zahtevno delo, ki zahteva interdisciplinarna znanja ter stalno in sistematično izpopolnjevanje. Na nekaterih področjih investicijskega gradbeništva je bilo to v preteklosti zaradi krize močno zanemarjeno, zato kapacitete in usposobljenost kadrov velikokrat niso na primernem nivoju. Vzrok za to je predvsem v velikem padcu obsega investicij ter neusklajenem in neenakomernem načrtovanju vlaganj v obdobju gospodarske krize.

V zadnjem obdobju se obseg investicij ponovno veča, pri čemer pa se na vsakem koraku kaže pomanjkanje ustreznega kadra. Prav v ta namen smo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v sklopu Združenja za svetovalni inženiring in v sodelovanju z Združenjem za inženiring in Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter Centru za poslovno usposabljanje pri GZS, kjer bo akademija potekala, pripravili Akademijo gradbenih investicij in nekatere sistemske predloge za izboljšanje investicijskega okolja.

Poleg uvedbe zlatega infrastrukturnega investicijskega pravila, ki zagotavlja dolgoročno stabilna vlaganja v vsa področja infrastrukture in drsni 6-letni investicijski plan, ustanavlja GZS Strateškegi svet za investicije in gradbeništvo pri GZS (SSIG), ki je zasnovan kot najvišje posvetovalno telo, v katerem bodo zbrani vodilni predstavniki ministrstev, naročnikov, univerz ter partnerji akademije iz kroga inženiringov, gradbenih izvajalcev, projektantov, nadzornikov in drugih udeležencev v investicijskem procesu. SSIG bo med ostalim opravljal tudi vlogo najvišjega usmerjevalca Akademije gradbenih investicij:

Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI
»Industrija izobražuje industrijo«.


Vodstveni kadri sodelujočih pri investicijah najbolje vedo katera znanja strokovni kadri potrebujejo za samostojno, učinkovito in odgovorno delo pri vodenju in izvajanju investicij.

V okviru AGI smo zbrali več kot 25 odličnih strokovnjakov, ki so pripravili program, ki je predstavljen v brošuri in bo izveden med 13. septembrom in 4. oktobrom 2018. Prvi izvedbi bosta sledili izvedbi akademije v 2019. Izkušnje, ki bodo pridobljene, bodo sproti vključene v naslednje izvedbe.

Želimo, da vsi, ki bodo zaključili Akademijo gradbenih investicij, pridobijo najnovejša znanja, si okrepijo razmišljanja o delu, ki ga opravljajo in o današnjih vedno hitrejših spremembah in si dvignejo samozavest, ki je potrebna pri tako odgovornem delu kot je vodenje in izvajanje del v investicijskem procesu.

Zainteresirane kadre vabiva k udeležbi in udeležencem akademije želiva uspešno delo.

Direktor ZSI
in vodja programskega sveta AGI
mag. Slovenko Henigman
Predsednik ZSI
mag. Uroš Mikoš


Predstavitev Akademije gradbenih investicij

 1. Učinkovito in kakovostno vodenje ter izvajanje investicij
 2. Učinkovito vodenje javnih naročil in kvalitetna priprava pogodb
 3. Hitro in kakovostno umeščanje objektov v prostor
 4. Kakovostna priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in INVP)
 5. Novosti pri gradbeni zakonodaji za naročnike, projektante, izvajalce in nadzornike
 6. Digitalizacija pri projektiranju in izvedbi del
 7. Kaj nas v prihodnje čaka na področju pametne infrastrukture in pametnih mest
 8. Socialni mediji in komunikacija z javnostjo ter PIAR pri vodenju projektov
 9. Kako financirati projekte – proračuni, zasebna vlaganja, bančno posojilo in/ali strukturni skladi?